Regulamin kursu z języka niemieckiego

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach online z języka niemieckiego.

Pojęcia:  Prowadzący: Agata Korczyńska    Kursant: Osoba, biorąca udział w kursie języka niemieckiego

 • 1. W zajęciach językowych może uczestniczyć osoba, która:
 1. Zapoznała się z regulaminem „Regulamin kursu z języka niemieckiego” i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
 2. Zapoznała się z polityką RODO, dostępną na stronie www.niemieckidopracy.com.
 • 2. Postanowienia ogólne:
 1. Zajęcia prowadzone są od 1 września do 30 czerwca, z możliwością rezygnacji w każdej chwili.
 2. Czas trwania pojedynczych zajęć to 45 minut;
 3. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej, przy użyciu programu Skype;
 4. Zajęcia prowadzone są w grupach i indywidualnie na różnych poziomach nauki.
 • 3. Prawa i obowiązki Kursanta
 1. Zapisanie się na kurs językowy oznacza zgodę na udostępnienie danych osobowych (numeru telefonu/adresu e-mail) celem kontaktu prowadzącej zajęcia ze słuchaczem(akceptacja RODO);
 2. Po ukończeniu kursu Kursant dostaje zaświadczenie jego ukończenia;
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach Kursant dostaje nagranie lekcji;
 4. Kursant ma możliwość po ukończeniu kursu do kontynuacji zajęć na wyższym poziomie;
 • 4. Prawa i obowiązki Prowadzącego
 1. Gdyby zaistniała konieczność odwołania zajęć prowadzący ma obowiązek odbycia ich w innym terminie, uzgodnionym z kursantami;
 2. W ramach uczestnictwa w kursach udostępniane są bezpłatne materiały naukowe;
 3. Zmiana harmonogramu zajęć może nastąpić jedynie po uprzedniej konsultacji i akceptacji grupy.
 • 5. Płatności
 1. Opłaty za kurs dokonuje się w formie przelewów na konto firmy: nazwa firmy: “Agata Korczyńska”, NIP: 7642598735, numer konta bankowego: 11 1090 1098 0000 0001 4252 0216. W tytule należy podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu;
 2. Nieobecność Kursanta w zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty za kurs;
 3. Kursant dokonuje płatności z góry do pierwszego dnia każdego miesiąca;
 4. Brak wpłaty w kolejnym miesiącu jest równoznaczny z rezygnacją z kursu;
 5. Warunkiem zapisu na zajęcia jest dokonanie rezerwacji poprzez uiszczenie opłaty za miesiąc kursu, wykorzystanej na poczet pierwszego miesiąca nauki;
 6. Cennik dostępny jest pod adresem: Tutaj .
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.
Przewiń do góry